A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2016/2A főszerkesztő előszava

Fodor László
A főszerkesztő előszava
Editorial
Vorwort der Redaktion

Jog- és államtudomány

Hamza Gábor
Jogtörténeti áttekintés a muszlimok magyarországi helyzetéről
Reflections from the Viewpoint of Legal History on the Muslims in Hungary
Rechtshistorischer Überblick über die Muslime in Ungarn

Hermann Veronika
Az egészséges környezethez való jog elméleti megközelítésben
Right to a Healthy Environment in the Theory
Das Recht auf eine gesunde Umwelt in der Theorie

Fazekas Ágota
A gyermeki jogok érvényesülése az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében
The Enforcement of Children’ s Rights in the Family Law Book of the new Civil Code
Die Durchsetzung der Kinderrechte im Buch Familienrecht des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches

Pusztahelyi Réka
Igényhalmazatok a szerződésszegési jogkövetkezmények rendszerében, különös tekintettel a Ptk. 6:145. §-ára
Cumulation of Causes of Remedies for Non-performance and Other Claims, with Special Regard to the Section 6:145. of Civil Code
Anspruchsnormenkonkurrenz im System der vertraglichen Rechtsbehelfe bei Pflichtverletzungen im Hinblick auf Paragraph 6:145. des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Udvarhelyi Bence
Az uniós jog nemzeti büntetőjogra gyakorolt hatásai
Impact of EU Law on National Criminal Law
Einwirkungen des EU-Rechts auf das nationale Strafrecht

Molnar Judit
A peres eljárás új kódexe – a fizetési meghagyásos eljárás nézőpontjából
The new Civil Procedure Code – from Order for Payment Perspective
Die neue Zivilprozessordnung – aus der Perspektive des Mahnverfahrens

Jogpolitika

Udvary Sándor
A jövő polgári perrendtartása madártávlatból
The Future Civil Procedure From a Bird’s-eye View
Die Zukünftige Zivilprozessordnung aus der Vogelperspektive

Pfeffer Zsolt
Az adólikviditás kérdése és eszközei az adójogban
The Question and the Means of Tax Liquidity in Tax Law System
Die Frage der Steuerliquidität und ihre Mittel im Steuerrecht

Kecskés András
A szuverén alapok jogi háttere és nemzetgazdasági szerepvállalása
The Legal Background of Sovereign Funds and Their Role in National Economies
Rechtlicher Hintergrund der souveränen Fonds und seiner Rolle in der Nationalökonomie

Rónay Zoltán
Az autonómia újraértelmezése vagy eltörlése, avagy tendenciák és javaslatok a felsőoktatás rendszerszintű válságának idején
Reconstruction or Abolition of University Autonomy: Tendencies and Proposals During the System-Level Crisis of Higher Education
Neuinterpretation oder Abschaffung der Autonomie der Universitäten. Die Tendenzen und Vorschläge während der systematischen Krise des Hochschulwesens

Joggyakorlat

Bányai Orsolya
Egy elszalasztott lehetőség: a hágai Nemzetközi Bíróság ítélete Nicaragua és Costa Rica környezetvédelmi vonatkozású jogvitájában
A Missed opportunity: the judgement of the International Court of justice on the Environmental Related Legal Dispute of Costa Rica and Nicaragua
Verpasste Gelegenheit: Das Urteil des Internationalen Gerichtshofes im umweltbezogenen Rechtsstreit zwischen Nicaragua und Costa Rica

Mészáros Gábor
Alapjogi bíráskodás különleges helyzetekben: a strasbourgi bíróság releváns esetjoga
Judicial Review in Emergency Situations: the Relevant Case Law of the European Court of Human Rights
Gerichtliche Revision im Notstand: die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte

Monori Zsuzsanna
A veszélyes fenyegetéssel elkövetett zaklatásról – A zaklatás második alapesetének joggyakorlata, különös tekintettel a halmazati és elhatárolási kérdésekre
The Legal Practice of Harassment by Threatening
Die gerichtliche Praxis der Belästigung durch Bedrohung

Szemle

Czina Veronika
Fenntarthatóság – jog és közösségi döntések (recenzió)
Sustainability – Law and Public Choice (book review)
Nachhaltigkeit-recht und gesellschaftliche Entscheidungen (Buchbesprechung)

Pongó Tamás
A követendő példa, avagy milyen a jó cyberbullying kézikönyv
An Example to Follow: What Makes a Good Cyberbullying Handbook (Review of the book Bullying Beyond Schoolyard)
Leuchtendes Beispiel: Was macht das gute Handbuch über Cyberbullying

Szalma József
A magyar jogrendszerről és a magyar vállalkozói jogról – egy angol nyelvű kötet fényében
The Hungarian Legal System and Company Law in the Light of a Book Published in English
Das ungarische Rechtssystem und Unternehmensrecht im Lichte eines Buches im Englischen 

Bibliográfia

A 2014-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 2. rész
Collection of Annotated Bibliographies (2014. Nr. 2)
Juristische Fachliteratur (Annotierte Neuerscheinungen, 2014/2)